کلاس ها و دوره ها

در این بخش کلاسها و دوره های برگزار شده تحت نظر استاد پورکاشیان اطلاع رسانی خواهد شد.

بدیهی است واجدین شرایط می توانند در این کلاس ها و دوره ها ثبت نام نمایند .